Home | Contact | 19 augustus 2022
 Systeem gerichte contractbeheersing (SCB)

‘De markt tenzij…’. Dat is het uitgangspunt van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van werkzaamheden. We schakelen de markt in, tenzij blijkt dat dit geen toegevoegde waarde heeft of dat dit niet mogelijk is. Om de expertise van de markt optimaal te benutten, werkt Rijkswaterstaat met innovatieve contractvormen. Kenmerk van innovatieve contractvormen is dat meer afstand wordt genomen van de uitvoering: de opdrachtnemer is verantwoordelijk en bepaalt zelf hoe hij tot het gewenste resultaat komt. Een ander kenmerk van innovatieve contractvormen is dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van zijn product beheerst. Dit noemen we externe kwaliteitsborging.
Als de opdrachtgever gebruikmaakt van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer voor de beheersing van een contract, dan spreken we van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

 Dienstverlening van K2 Infra - Consultants

K2 Infra - Consultants heeft ruime ervaring bij het ondersteunen van aannemersorganisaties bij het invullen van haar nieuwe rol in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing.

 SCB nader toegelicht

Onder contractbeheersing verstaan we het volgende: alle activiteiten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit de overeenkomst worden bereikt en dat de risico’s voor de opdrachtgever op een acceptabel niveau blijven. Hierbij is het primaire doel dat de contractbeheersing efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) en effectief (gericht op toprisico’s van de opdrachtgever) is. Volgens de gemaakte afspraken van de projectorganisatie van de opdrachtgever kan bovendien op basis van de resultaten van de contractbeheersing de rechtmatigheid van betaling worden aangetoond.

Voor de beheersing van contracten onder de UAV-gc is de methode van systeemgerichte contractbeheersing van toepassing. Deze methode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer
  De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen uit de overeenkomst ligt bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer beheerst zijn project en kan het voldoen aan de eisen van (deel)producten aantonen met de registraties uit zijn verificatie- en keuringsplan. Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.
   
 • Mix van toetsen
  Het naleven van de contractuele verplichting door de opdrachtnemer wordt getoetst door het uitvoeren van een geplande mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze toetsen leveren een oordeel over het functioneren van het kwaliteitsmanagement, de beheersing van processen en de betrouwbaarheid van de registraties van de opdrachtnemer.
   
 • Risicogestuurd
  Toetsen worden ingepland op basis van actuele risico’s voor de opdrachtgever. Hierbij spelen voornamelijk de risico’s een rol die voor Rijkswaterstaat de grootste gevolgen hebben en waarbij de opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing. Het risicodossier en toetsplan van de opdrachtgever worden gedurende de looptijd van het contract actueel gehouden, volgens afspraken (over methode en frequentie) in het contractbeheersplan van de opdrachtgever.
   
 • Toetstrategie van de opdrachtgever
  Door een mix van toetsen stelt de opdrachtgever vast of het integraal projectmanagement van de opdrachtnemer functioneert en de gegevens van de opdrachtnemer betrouwbaar zijn. De basis voor de invulling van de mix van toetsen is de toetsstrategie.
  De opdrachtnemer moet bij de start van het project laten zien dat zijn projectmanagement conform de beschreven plannen verloopt. De opdrachtgever toetst met systeemtoetsen of het projectmanagement van de opdrachtnemer op de risicovolle onderdelen functioneert. Zodra de opdrachtnemer processen uitvoert die voor de opdrachtgever risicovol zijn, worden procestoetsen uitgevoerd. Het is de bedoeling om (als dit het meest efficiënt is) zo veel mogelijk op systeem- en procesniveau te toetsen. 
 Handreikingen

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals