Home | Contact | 19 augustus 2022
 Veranderende rollen in de bouw

Rijkswaterstaat streeft sinds 1992 naar vernieuwde werkverhoudingen met marktpartijen. Met de toepassing van het beleid voor innovatief aanbesteden wil Rijkswaterstaat opdrachtnemers eerder betrekken bij de realisatie van projecten.
Rijkswaterstaat wil de kennis en ideeën van de markt optimaal benutten en streeft naar creatieve oplossingen. Om optimaal gebruik te maken van de markt, wordt gewerkt met innovatieve contractvormen op basis van functionele
specificaties. Het werken met deze contractvormen leidt tot een andere invulling van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft een grotere inbreng bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten. Rijkswaterstaat voert, als opdrachtgever, regie op afstand.

 Dienstverlening van K2 Infra - Consultants

 Sinds de oprichting in 2001 is K2 Infra - Consultants actief betrokken bij de implementatie van Systeemgerichte Contractbeheersing. Zowel binnen projectorganisaties van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer.

 Niets is zo verleidelijk als terugvallen in de traditionele rol!

Daar waakt K2 Infra - Consultants voor. Neem de rol aan die hoort bij de nieuwe rol binnen de huidige innovatieve contracten. Belangrijk daarbij is dat projectmedewerkers begrijpen waarom de nieuwe rol is, zoals die is.

 SCB nader toegelicht

Onder contractbeheersing verstaan we het volgende: alle activiteiten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit de overeenkomst worden bereikt en dat de risico’s voor de opdrachtgever op een acceptabel niveau blijven. Hierbij is het primaire doel dat de contractbeheersing efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) en effectief (gericht op toprisico’s van de opdrachtgever) is. Volgens de gemaakte afspraken van de projectorganisatie van de opdrachtgever kan bovendien op basis van de resultaten van de contractbeheersing de rechtmatigheid van betaling worden aangetoond.

Voor de beheersing van contracten onder de UAV-gc is de methode van systeemgerichte contractbeheersing van toepassing. Deze methode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer
  De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen uit de overeenkomst ligt bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer beheerst zijn project en kan het voldoen aan de eisen van (deel)producten aantonen met de registraties uit zijn verificatie- en keuringsplan. Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.
   
 • Mix van toetsen
  Het naleven van de contractuele verplichting door de opdrachtnemer wordt getoetst door het uitvoeren van een geplande mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze toetsen leveren een oordeel over het functioneren van het kwaliteitsmanagement, de beheersing van processen en de betrouwbaarheid van de registraties van de opdrachtnemer.
   
 • Risicogestuurd
  Toetsen worden ingepland op basis van actuele risico’s voor de opdrachtgever. Hierbij spelen voornamelijk de risico’s een rol die voor Rijkswaterstaat de grootste gevolgen hebben en waarbij de opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing. Het risicodossier en toetsplan van de opdrachtgever worden gedurende de looptijd van het contract actueel gehouden, volgens afspraken (over methode en frequentie) in het contractbeheersplan van de opdrachtgever.
   
 • Toetstrategie van de opdrachtgever
  Door een mix van toetsen stelt de opdrachtgever vast of het integraal projectmanagement van de opdrachtnemer functioneert en de gegevens van de opdrachtnemer betrouwbaar zijn. De basis voor de invulling van de mix van toetsen is de toetsstrategie.
  De opdrachtnemer moet bij de start van het project laten zien dat zijn projectmanagement conform de beschreven plannen verloopt. De opdrachtgever toetst met systeemtoetsen of het projectmanagement van de opdrachtnemer op de risicovolle onderdelen functioneert. Zodra de opdrachtnemer processen uitvoert die voor de opdrachtgever risicovol zijn, worden procestoetsen uitgevoerd. Het is de bedoeling om (als dit het meest efficiënt is) zo veel mogelijk op systeem- en procesniveau te toetsen.

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals